Határozatok

1/2018.(I.31.) számú Képviselő-testületi határozat

 Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi előirányzat-változásokat hajtja végre a 2017. évi költségvetésében:

1.         Az általános tartalék változásai 900070

            1. 172/2017 (XII.13.)számú képviselő-testületi határozat alapján védőnői munka elismerése

Általános tartalék csökkenése                                                          -122

Átadott pénzeszköz    011130                                                           +122

2.         Általános tartalék változásai polgármesteri hatáskörben 900070

            1. Sportöltözőbe szakmai eszköz beszerzés (futball labda)

            Általános tartalék csökkenése                                                          -40

            Dologi kiadások növekedése 081030                                                           +40

            2. Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsődébe páraelszívó vásárlása

            Általános tartalék csökkenése                                                          -30

            Felhalmozási kiadások növekedése 066020                                    +30

3.         Egyéb

            1. Településarculati Kézikönyv támogatásának elszámolása

            Általános tartalék csökkenése                                                          -1.000

            Felhalmozási kiadások növekedése 066020                                    +1.000

2. Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde bevételi előirányzatainak realizálása

            Intézményi működési bevétel növekedés                                        +14

            3. Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatainak realizálása

            Intézményi működési bevétel növekedés                                        +27

            4. Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata bevételi előirányzatainak realizálása

Állami támogatás növekedése 018010                                            +6.776

Közművelődés fejlesztési támogatás 018010                                  +194

Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatása 018010      +9.973

EU-s programok miatti felhalmozási célú támogatás 066020        +4.000

Adóbevételek realizálása 900020                                                    +23.593

Intézményi működési bevétel növekedés 011130                           + 738

Intézményi működési bevétel növekedés 082092                           + 334

Intézményi működési bevétel növekedés 066020                           + 3.693

Átvett pénzeszköz növekedés 052080                                             +14

Átvett pénzeszköz növekedés 052080                                             +115

Felhalmozási kiadás növekedése 066020                                        +13.973

Általános tartalék növekedés 900070                                              +35.498

Az előirányzat változások következteében az önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 1.095.381 eFt-ra nő.
Felkéri a jegyzőt, az előirányzat átvezetéséről gondoskodjon.

 

2/2018.(I.31.) számú Képviselő-testületi határozat

 Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetési rendelet 1.003.869 ezer forint kiadási főösszeggel, 1.003.869 ezer forint bevételi főösszeggel az előterjesztésben meghatározottak figyelembe vételével elfogadja.

 

3/2018.(I.31.) számú Képviselő-testületi határozat

 Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezi a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde bezárását 2018. július 30. – augusztus 17. közti időpontban az intézmény nyári karbantartási és nagytakarítási munkáinak elvégzése érdekében.
Külön megállapodás alapján a Hévízi Brunszvik Teréz Óvoda fogadja azokat a gyermekeket, akiknek az elhelyezését a szüleik nem tudják megoldani a Pipacs Óvoda nyári zárva tartásának időtartama alatt.
Az ellátást igénybevevő szülők az ellátással kapcsolatban felmerülő térítési díjat a Brunszvik Teréz Óvoda részére megtérítik.
Emellett Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felajánlja, hogy ha a Hévízi Brunszvik Teréz Óvodánál merül fel hasonló feladatellátási szünet, a Cserszegtomaji Pipacs Óvoda rendelkezésére áll ennek megoldásában.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felkéri az intézményvezetőt, hogy a nyári bezárás időpontjáról a szülőket értesítse.

4/2018.(I.31.) számú Képviselő-testületi határozat

 Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Közoktatási szakértői vélemény megállapításai” című előterjesztést és az abban foglalt megállapításokat elfogadja, engedélyezi a szakértői díj kifizetését.

Felkéri a Pipacs Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde vezetőjét, hogy vegye figyelembe a közoktatási szakértői megállapításokat az intézmény munkájában és arról tájékoztassa a Képviselő-testületet.

5/2018.(I.31.) számú Képviselő-testületi határozat

 Cserszegtomaj Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2018. évi költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

ezer Ft
Megnevezés Sor-szám Tárgyév Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő
1. évben 2. évben 3. évben
Helyi adók 1. 187.000 187.000 187.000 187.000
Osztalékok, Koncessziós díjak 2.
Díjak, pótlékok, bírságok 3. 600 600 600 600
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel 4.
Részvények, részesedések értékesítése 5.
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek 6.
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 7.
Saját bevételek (1+…….+7) 8. 187.600 187.600 187.600 187.600
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a 9. 93.800 93.800 93.800 93.800
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…17) 10. 0 0 0 0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 11. 0 0 0 0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 12.
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 13.
Adott váltó 14.
Pénzügyi lízing 15.
Halasztott fizetés 16.
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 17.
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…….+25) 18.                -                    -                    -                    -    
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 19.
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 20.
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 21.
Adott váltó 22.
Pénzügyi lízing 23.
Halasztott fizetés 24.
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 25.
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) 26. 0 0 0 0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26) 27. 93.800 93.800 93.800 93.800

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy kísérje figyelemmel a kötelezettségvállalások teljesítését, különös figyelemmel az adósságszolgálat kamatváltozásokból eredő esetleges növekedésére, és erről adjon tájékoztatást a képviselő testület részére.

 6/2018.(I.31.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés 1. számú mellékletét képező 2018. évi közbeszerzési tervet.

 

7/2018.(I.31.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. által megküldött Közcélú Közvilágítási Használati Megállapodás tervezetet, megbízza a polgármestert a megállapodás aláírásával.

 8/2018.(I.31.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja a Hévíz Felvidéki Vadásztársaság ( Nemesbük, Csárdaalja u. 6.) 8 db vadveszélyt jelző tábla kihelyezéséhez nyújtandó anyagi támogatás kérelmének elfogadását.
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy folytasson tárgyalást a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel a Sümegi úton, Cserszegtomaj közigazgatási területén belül 50 km/h sebességkorlátozó táblák kihelyezésének ügyében.

 9/2018.(I.31.) számú Képviselő-testületi határozat

 Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a fogorvosi ügyelet ellátására 2013. január 1-i hatállyal létrejött ellátási szerződést figyelembe véve a fogorvosi ügyeleti díj összegét
                                   2018. év január 1-től bruttó 60 Ft/fő/év összegben elfogadja.
Az összeget a 2018. évi költségvetésében szerepelteti.
Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az ezzel kapcsolatos szerződések módosítására, aláírására, továbbá a szükséges intézkedések megtételére.

10/2018.(I.31.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és azt az előterjesztés és annak mellékletei szerint elfogadta.

 11/2018.(I.31.) számú Képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete egyet ért Szita Károly, a Megyei Jogú Városok Szövetsége elnökének felhívásában foglaltakkal.
Elutasítja az illegális migrációt segítő irodák létesítését és működését, és támogatja, hogy Magyarország Kormánya jogszabályokkal lépjen fel a magyar emberek biztonságára és jövőjére komoly fenyegetést jelentő illegális bevándorlók tömeges betelepítése ellen.

 12/2018.(I.31.) számú Képviselő-testületi határozat

 Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete döntött arról, hogy az önkormányzat tulajdonában álló JJT-463 frsz-ú Volkswagen Caddy és IMN-936 frsz-ú Peugeot Boxer típusú teherautókat elidegeníti és a kötelező feladatok elvégzése érdekében új tulajdonú kisteherautót szerez be.
Felkéri a Polgármestert, hogy az elidegenítési és beszerzési lehetőségeket vizsgálja meg és a megoldási javaslatokat a februári soros ülésen terjessze a Képviselő-testület elé.

 

 2017. évi Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületi határozatai

2016. évi Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testületi határozatai

2015. évi Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testületi határozatai